GIỚI THIỆU HIỆP HỘI MẮC CA VIỆT NAM

Hiệp hội Mắc ca Việt Nam là tổ chức xã hội – nghề nghiệp của các tổ chức, công dân Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực ngành Mắc ca theo quy định của pháp luật Việt Nam, tự nguyện thành lập nhằm mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội.

Một số hoạt động chủ yếu của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam:

- Tập hợp các doanh nghiệp và hợp tác với các tổ chức liên quan nhằm mục tiêu thúc đẩy phát triển các lĩnh vực trong ngành Mắc ca, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Hội viên, đại diện cho Hội viên trong quan hệ quốc gia và quốc tế.

- Hỗ trợ Hội viên trong các hoạt động xúc tiến thương mại và giao thương, kêu gọi đầu tư, cung cấp thông tin, giới thiệu cơ hội hợp tác kinh doanh, tham dự và tổ chức hội nghị, hội chợ, triển lãm, tham quan học tập, đề xuất giải pháp quản lý chất lượng, xây dựng thương hiệu ngành, nghiên cứu phát triển thị trường, đào tạo.

- Cầu nối giữa doanh nghiệp, Hội viên và các tổ chức quản lý hoặc hỗ trợ ngành mắc ca để đề xuất chiến lược phát triển ngành mắc ca, các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, phổ biến thông tin.

Thẩm định về giống, xây dựng cơ sở dữ liệu cây Mắc ca để phục vụ cho Quy định sản phẩm, lập kế hoạch truyền thông, kết hợp với Đào tạo Đầu bờ phát triển ngành mắc ca Việt Nam


Quyết định thành lập

Hiệp hội Mắc ca Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội.

Xem thêm
Điều lệ hiệp hội

Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã chính thức được Bộ Nội vụ phê duyệt Điều lệ Hiệp hội theo Quyết định 2526/QĐ-BNV, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để Hiệp hội Mắc ca Việt Nam triển khai các hoạt động tiếp theo nhằm hiện thực hóa mục tiêu xuyên suốt của Hiệp hội là góp phần cùng với đất nước xây dựng ngành công nghiệp mắc ca hiện đại, tiên tiến; khai thác chuỗi giá trị lớn, khép kín; thu hút nguồn vốn, nhân lực, tạo ra những sản phẩm tinh chế, phong phú từ mắc ca có giá trị tiêu dùng và xuất khẩu cao...

Xem thêm
Nghị quyết

Là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tập hợp và đại diện cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế hoặc cá nhân sản xuất, chế biến, kinh doanh, dịch vụ cung ứng xuất khẩu, nghiên cứu khoa học công nghệ và đào tạo vì sự phát triển của ngành mắc ca Việt Nam, Hiệp hội Mắc ca Việt Nam sẽ từng bước hoàn thiện cơ cấu tổ chức và hoạt động nhằm thực hiện thành công các mục tiêu dài hạn, đáp ứng mong mỏi của các Hội viên.

Để đạt được những mục tiêu đó, Hiệp hội đề ra các chương trình hành động cụ thể như: làm vai trò cầu nối, gắn kết chuỗi liên kết từ trồng - chế biến - thương mại - tiêu dùng, tránh tình trạng cạnh tranh không lành mạnh và làm thiệt hại cho người trồng mắc ca; đề xuất, vận động và phản biện các chính sách liên quan; tổ chức và đảm bảo quyền, nghĩa vụ của các thành viên Hiệp hội; tuyên truyền về giá trị kinh tế - môi trường - xã hội của cây mắc ca...

Theo định hướng được đưa ra tại Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội Mắc ca Việt Nam ngày 24/4/2016, hoạt động của Hiệp hội sẽ bám sát chính sách của Nhà nước và thực tiễn các địa phương về phát triển trồng mắc ca trên cơ sở tôn trọng quy hoạch, phát triển vùng trồng mắc ca gắn với cả chuỗi giá trị ngành công nghiệp mắc ca trong một chiến lược dài hạn và bền vững.

Trên cơ sở giá trị cốt lõi: “Tâm huyết – Thực tiễn – Đổi mới – Minh bạch – Quyết liệt – Vì cộng đồng”, với sự giúp đỡ tận tình của các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương, Hiệp hội quyết tâm hành động nhằm đạt được mục tiêu xuyên suốt của Hiệp hội Mắc ca Việt Nam.

Xem thêm