Đối với việc áp dụng Tiêu chuẩn TCVN 11041 – 1:2017 về yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến và ghi nhãn sản phẩm hữu cư và TCVN 11041 – 2: 2017 về trồng trọt hữu cơ tại Việt Nam được những thị trường quốc tế nào công nhận?


Việc xây dựng mô hình Mắc ca hữu cơ từ giai đoạn ban đầu (từ khâu làm giống; trồng chăm sóc, chế biến, bảo quản, vận chuyển…) và cấp chứng nhận trong giai đoạn đã trồng vài năm (diện chuyển đổi) có nhiều điểm khác nhau nhiều không? Các sản phẩm tạo ra có tương đồng nhau không?


Quy trình chứng nhận Tiêu chuẩn chứng nhận hữu cơ nông nghiệp bao gồm các bước nào?


Tiêu chuẩn Trồng trọt hữu cơ TCVN 11041-2:2017?


Các quy trình sản xuất Mắc ca hữu cơ bao gồm những bước nào?